Chính Sách Bảo Mật
Hiệu quả ngày: ngày 13 2019
2pdf.com («chúng tôi», «chúng ta», hay «chúng tôi,») hoạt động các https://2pdf.com trang web sau đây được gọi là «dịch Vụ»
Trang này cho biết chính sách của chúng tôi về bộ sưu tập, sử dụng và tiết lộ của cá nhân dữ liệu khi bạn sử dụng dịch Vụ của chúng tôi và các lựa chọn bạn đã kết hợp với dữ liệu đó.
Chúng tôi sử dụng dữ liệu để cung cấp và nâng cao các dịch Vụ. Bằng cách sử dụng những dịch Vụ, bạn đồng ý với bộ sưu tập và sử dụng thông tin phù hợp với chính sách này. Trừ khi xác định Chính sách bảo Mật này, các điều khoản được sử dụng trong Chính Sách này có cùng một ý nghĩa như trong quy định của chúng tôi, có thể truy cập từ https://2pdf.com
Định nghĩa
Dịch vụ
Vụ này là thế https://2pdf.com trang web điều hành bởi 2pdf.com
Dữ Liệu Cá Nhân
Dữ Liệu cá nhân có nghĩa là dữ liệu về một cuộc sống cá nhân, những người có thể được xác định từ những dữ liệu (hoặc từ những người khác hoặc là thông tin có trong tay chúng ta hoặc có khả năng trở thành sở hữu của chúng tôi).
Sử Dụng Dữ Liệu
Sử dụng dữ Liệu được dữ liệu thu thập tự động, hoặc tạo ra bằng cách sử dụng những dịch Vụ hay từ sở hạ tầng dịch Vụ tự (ví dụ, thời gian của một trang truy cập).
Cookie
Cookie là các tập tin lưu trữ trên điện thoại (máy tính hoặc điện thoại di động bị).
Dữ Liệu Điều Khiển
Dữ liệu điều Khiển có nghĩa là các bạn đang (một mình hoặc cùng hoặc ở chung với người khác) xác định mục đích đó và cái cách mà bất kỳ thông tin cá nhân có, hoặc là để được xử lý.
Cho các mục đích bảo Mật này, chúng ta có một dữ Liệu điều Khiển của dữ Liệu Cá nhân.
Xử lí dữ liệu (hoặc cung Cấp dịch Vụ)
Dữ liệu Xử lý (hoặc Cung cấp dịch Vụ) có nghĩa là bất kỳ hoặc pháp người quá trình các dữ liệu trên danh nghĩa của các dữ Liệu điều Khiển.
Chúng ta có thể sử dụng dịch vụ của các nhà cung Cấp dịch Vụ để xử lý dữ liệu của mình hiệu quả hơn.
Dữ liệu Thể (hay Dùng)
Dữ liệu Thể là bất kỳ cuộc sống cá nhân, những người đang sử dụng dịch Vụ của chúng tôi, và là chủ đề của dữ Liệu Cá nhân.
Thông tin và Sử dụng
Chúng tôi thu thập nhiều loại khác nhau của thông tin cho các mục đích khác nhau để cung cấp và cải thiện dịch Vụ của chúng tôi với bạn.
Loại dữ Liệu Thu thập được
Dữ Liệu Cá Nhân
Trong khi sử dụng dịch Vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu ông cung cấp cho chúng tôi với một số thông tin cá nhân có thể được sử dụng để liên lạc hoặc xác định anh («dữ Liệu Cá nhân»). Thông tin cá nhân có thể, bao gồm, nhưng không giới hạn,:
Địa chỉ Email
Bánh quy, và Sử dụng dữ Liệu
Sử Dụng Dữ Liệu
Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về các Vụ bị truy cập và sử dụng («Sử dụng dữ Liệu»). Này Sử dụng dữ Liệu có thể, bao gồm các thông tin như máy tính của của địa chỉ ip (ví dụ như địa chỉ IP) trình loại trình phiên bản, các trang của dịch Vụ của chúng tôi đó, bạn truy cập, thời gian và ngày của chuyến thăm của bạn, thời gian trên các trang thiết bị duy nhất định và các dữ liệu chẩn đoán.
Theo Dõi Và Bánh Dữ Liệu
Chúng tôi sử dụng bánh và tương tự như công nghệ theo dõi theo dõi hoạt động trên dịch Vụ của chúng tôi và chúng tôi tổ chức một số thông tin.
Bánh quy được các tập tin với một lượng nhỏ của dữ liệu đó có thể bao gồm một định danh duy nhất. Bánh quy được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và lưu trên điện thoại. Các công nghệ theo dõi cũng được sử dụng như đèn hiệu, loại và kịch bản để thu thập thông tin theo dõi và cải thiện và phân tích phục Vụ của chúng tôi.
Bạn có thể hướng dẫn của bạn duyệt từ chối tất cả cookie hoặc để chỉ ra khi một cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn không thể sử dụng một số phần dịch Vụ của chúng tôi.
Ví dụ của chúng tôi sử dụng Cookie:
Phiên Cookies. Chúng tôi sử dụng Cookie Phiên để hoạt động dịch Vụ của chúng tôi.
Sở Thích Bánh. Chúng tôi Ưu tiên sử dụng Bánh để nhớ sở thích của bạn và thiết lập khác nhau.
An Ninh Cookies. Chúng ta sử dụng Mật Bánh cho mục đích an ninh.
Quảng Cáo Cookies. Quảng cáo Cookie được sử dụng để phục vụ bạn với quảng cáo rằng có thể có liên quan đến bạn và sở thích của bạn.
Sử dụng dữ Liệu
2pdf.com sử dụng dữ liệu thu thập được cho mục đích khác nhau:
Để cung cấp và duy trì dịch Vụ của chúng tôi
Để thông báo cho các bạn về những thay đổi dịch Vụ của chúng tôi
Để cho phép bạn tham gia vào tính năng tương tác của dịch Vụ của chúng tôi khi bạn chọn để làm như vậy
Để hỗ trợ khách hàng
Để thu thập phân tích thông tin có giá trị để chúng tôi có thể cải thiện dịch Vụ của chúng tôi
Để giám sát việc sử dụng dịch Vụ của chúng tôi
Để phát hiện, phòng ngừa và địa chỉ vấn đề kỹ thuật
Pháp lý Sở để Xử lý Cá nhân dữ Liệu dưới Chung dữ Liệu Vệ Quy định (GDPR)
Nếu bạn là từ việc Kinh tế châu Âu khu Vực (nước châu âu), 2pdf.com sở pháp lý cho thu thập và bằng cách sử dụng thông tin cá nhân mô tả trong Chính Sách này phụ thuộc vào những dữ Liệu Cá nhân chúng tôi thu thập và bối cảnh trong đó, chúng tôi thu thập nó.
2pdf.com có thể xử lý dữ Liệu Cá nhân của bởi vì:
Chúng ta cần thực hiện một hợp đồng với bạn
Bạn đã cho phép chúng tôi làm như vậy
Xử lý chúng ta là quyền lợi hợp pháp và nó không bị quyền lợi của bạn
Để thanh toán xử lý mục đích
Để tuân thủ pháp luật
Giữ dữ Liệu
2pdf.com sẽ giữ lại dữ Liệu Cá nhân chỉ cho đến khi nào là cần thiết cho mục đích đặt ra trong Chính Sách này. Chúng tôi sẽ giữ lại và sử dụng dữ Liệu Cá nhân đến mức cần thiết để thực hiện nghĩa vụ pháp lý (ví dụ, nếu chúng ta là cần thiết để giữ lại dữ liệu của bạn phải tuân thủ luật pháp), giải quyết tranh chấp và thực thi pháp luật của chúng ta thỏa thuận và chính sách.
2pdf.com cũng sẽ giữ lại dữ Liệu Sử dụng cho các mục đích phân tích. Sử dụng dữ Liệu thường được giữ lại trong một khoảng thời gian ngắn, trừ khi dữ liệu này được sử dụng để tăng cường an ninh hay cải thiện các chức năng của dịch Vụ của chúng tôi, hay chúng tôi có trách nhiệm phải giữ lại dữ liệu này trong thời gian dài.
Chuyển dữ Liệu
Thông tin của bạn, bao gồm cả dữ Liệu Cá nhân, có thể chuyển đến — và duy trì trên máy vi tính, nằm bên ngoài tiểu bang của bạn, tỉnh nước hoặc các chính phủ thẩm quyền nơi các dữ liệu bảo vệ luật pháp có thể khác nhau từ những người bạn của bạn thẩm quyền.
Nếu bạn đang nằm bên ngoài Liên bang nga và chọn để cung cấp thông tin cho chúng tôi, xin hãy chú ý rằng chúng ta chuyển dữ liệu, bao gồm cả dữ Liệu Cá nhân, để Liên bang nga và xử nó ở đó.
Bạn đồng ý với Chính Sách này theo trình của bạn của thông tin đó đại diện cho thỏa thuận của bạn đến hiện giao dịch đó.
2pdf.com sẽ mất tất cả những bước cần thiết để đảm bảo rằng các dữ liệu của bạn là điều trị an toàn và phù hợp với Chính Sách này và không có chuyển dữ Liệu Cá nhân, sẽ diễn ra cho một tổ chức hoặc một đất nước trừ khi có đủ điều khiển ở nơi đó an ninh của dữ liệu, và thông tin cá nhân khác.
Bố của dữ Liệu
Pháp Luật Yêu Cầu
2pdf.com có thể tiết lộ dữ Liệu Cá nhân trong niềm tin tưởng rằng, hành động đó là cần thiết đến:
Để tuân theo một nghĩa vụ pháp lý
Để bảo vệ và bảo vệ quyền lợi của 2pdf.com
Để ngăn chặn điều gì có thể làm sai trái trong kết nối với các dịch Vụ
Để bảo vệ an toàn cá nhân của người sử dụng dịch Vụ hay công
Để bảo vệ chống lại trách nhiệm pháp lý
An ninh của dữ Liệu
Sự bảo mật của các dữ liệu quan trọng cho chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương pháp truyền qua Internet hoặc phương pháp của điện tử lưu trữ được an toàn 100%. Trong khi chúng tôi cố gắng sử dụng thương mại chấp nhận được có nghĩa là để bảo vệ các dữ Liệu Cá nhân, chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật tuyệt đối.
Chính Sách của chúng tôi trên «Không theo Dõi» tín Hiệu dưới California trực Tuyến đạo Luật bảo Vệ (CalOPPA)
Chúng tôi không hỗ trợ Không theo Dõi «NHI». Không theo Dõi là một sở thích bạn có thể thiết lập trong trình để thông báo cho các trang web mà bạn không muốn bị theo dõi.
Bạn có thể kích hoạt hoặc vô hiệu hóa Không theo Dõi bởi thăm sở Thích hoặc trang thiết Lập của trình duyệt.
Dữ Liệu của bạn bảo Vệ Quyền theo dữ Liệu Chung bảo Vệ Quy định (GDPR)
Nếu bạn là một cư dân của khu Vực Kinh tế châu Âu (nước châu âu), bạn có một số dữ liệu vệ quyền. 2pdf.com nhằm mục đích làm việc hợp lý để cho phép anh để sửa đổi xóa hay hạn chế việc sử dụng dữ Liệu Cá nhân.
Nếu bạn muốn được thông báo về những gì dữ Liệu Cá nhân chúng tôi giữ khoảng bạn và nếu bạn muốn nó được lấy ra từ hệ thống của chúng tôi, xin liên hệ với chúng tôi.
Trong một số trường hợp, bạn có quyền bảo vệ dữ liệu:
Quyền truy cập nhật thông tin chúng ta có bạn. bất cứ Khi nào có thể thực hiện, anh có thể truy cập nhật hoặc yêu cầu xóa dữ Liệu Cá nhân của trực tiếp trong tài khoản của bạn cài đặt phần. Nếu bạn không thể thực hiện những hành động bản thân, xin liên hệ với chúng tôi để giúp bạn.
Bên phải của cải. Bạn có quyền có thông tin sửa chữa nếu thông tin đó chính xác hay không đầy đủ.
Đúng vào đối tượng. Bạn có quyền đối tượng để chúng tôi xử lý của dữ Liệu Cá nhân.
Đúng hạn chế. Bạn có quyền để yêu cầu rằng chúng ta hạn chế xử lý thông tin cá nhân.
Quyền dữ liệu di động. Bạn có quyền được cấp một bản sao thông tin chúng ta có bạn trong một cấu trúc, máy có thể đọc và thường được sử dụng dạng.
Đúng rút đồng ý. Bạn cũng có quyền để rút đồng ý bất cứ lúc nào đâu 2pdf.com dựa trên sự đồng ý của bạn để xử lý thông tin cá nhân.
Xin lưu ý rằng chúng ta có thể yêu cầu xác nhận danh tính trước khi trả lời yêu cầu như vậy.
Anh có quyền khiếu nại với một bảo Vệ dữ Liệu về thẩm Quyền của chúng tôi bộ sưu tập và sử dụng dữ Liệu Cá nhân. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với dữ liệu của địa phương bảo vệ quyền trong Kinh tế châu Âu khu Vực (nước châu âu).
Nhà Cung Cấp Dịch Vụ
Chúng ta có thể sử dụng các công ty thứ ba, cá nhân tạo điều kiện cho dịch Vụ của chúng tôi «dịch Vụ», cung cấp dịch Vụ nhân danh chúng tôi thực hiện Vụ liên quan đến vụ hay hỗ trợ chúng tôi trong phân tích làm thế nào dịch Vụ của chúng tôi được sử dụng.
Những thứ ba bên có thể truy cập vào dữ Liệu Cá nhân chỉ để thực hiện những nhiệm vụ này đại diện cho chúng tôi và có nghĩa vụ không tiết lộ hay sử dụng nó cho mục đích nào khác.
Phân tích
Chúng ta có thể sử dụng thứ ba bên cung Cấp dịch Vụ theo dõi và phân tích sự sử dụng dịch Vụ của chúng tôi.
Google Analytics
Google phân Tích là một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google đó theo dõi và báo cáo lượng truy cập trang web. Google sử dụng dữ liệu thu thập được theo dõi và giám sát việc sử dụng dịch Vụ của chúng tôi. Dữ liệu này được chia sẻ với các dịch vụ Google. Google có thể sử dụng dữ liệu thu thập được cho quá trình và cá nhân những quảng cáo của riêng của mình mạng quảng cáo.
Bạn có thể chọn trong số có thực hiện của bạn hoạt động trên cung cấp dịch Vụ cho Google phân Tích bằng cách cài đặt các phân Tích Google lựa chọn ra tìm hiểu thêm. Những tiện ích ngăn chặn các phân Tích Google JavaScript (ga.trojan, phân tích.trojan và dc.trojan) từ chia sẻ thông tin với Google phân Tích về thăm hoạt động.
Để biết thêm thông tin trên các quy định riêng của Google, xin vui lòng ghé thăm các Google Chính và điều Khoản trang web: https://policies.google.com/privacy?hl=en
Quảng cáo
Chúng ta có thể sử dụng thứ ba bên dịch Vụ cung Cấp cho chương trình quảng cáo với bạn để hỗ trợ giúp đỡ và duy trì dịch Vụ của chúng tôi.
Ngón & Cookie
Google, như một thứ ba, sử dụng cookies để phục vụ quảng cáo trên dịch Vụ của chúng tôi. Google sử dụng của cookie cho phép nó và các đối tác của mình để phục vụ quảng cáo cho người dùng của chúng tôi dựa trên chuyến thăm của họ với dịch Vụ của chúng tôi hoặc trang web khác trên Internet.
Bạn có thể lựa chọn sử dụng các Cookie sở hữu bởi thăm Google Cài đặt Quảng cáo trang web: http://www.google.com/ads/preferences/
Thanh toán
Chúng tôi có thể cung cấp sản phẩm trả tiền và vụ trong dịch Vụ. Trong trường hợp đó, chúng tôi sử dụng dịch vụ thanh toán xử lý (ví dụ xử lý thanh toán).
Chúng tôi sẽ không cửa hàng hoặc thu thập thẻ thanh toán chi tiết. Thông tin đó được cung cấp trực tiếp để bên ngoài của chúng tôi xử lý thanh toán có sử dụng thông tin cá nhân được quản lý bởi của Chính Sách. Những xử lý thanh toán tuân theo tiêu chuẩn của PCI-DSS là quản lý do giảng năm học mới tiêu Chuẩn An ninh Hội đồng, đó là một phần nỗ lực của các thương hiệu như MasterCard, American Express và Khám phá. PCI-DSS yêu cầu giúp đảm bảo an toàn xử lý thông tin thanh toán.
Các xử lý thanh toán chúng tôi làm việc với rất:
PayPal / Tiết
Họ Chính Sách có thể được xem tại https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full
Liên kết tới trang Web Khác
Dịch Vụ của chúng tôi có thể chứa liên kết tới trang web khác được không hoạt động của chúng tôi. Nếu bạn nhấn vào một phần ba bữa tiệc, link, anh sẽ được hướng dẫn cho kẻ thứ ba mà là trang web. Chúng tôi khuyên cậu để xem xét các Chính Sách của tất cả các trang web bạn truy cập.
Chúng ta không kiểm soát và không chịu trách nhiệm cho những nội dung chính sách hoặc thông lệ của bất kỳ thứ ba trang web bên dịch vụ.
Trẻ em của Chính
Dịch Vụ của chúng tôi không chỉ bất cứ ai dưới 18 tuổi «trẻ Em».
Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân của bất cứ ai dưới 18 tuổi. Nếu bạn là một người bảo hộ và bạn biết rằng bạn của Em đã cung cấp cho chúng tôi với dữ Liệu Cá nhân, xin liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng ta biết được rằng chúng ta đã thu thập được dữ Liệu Cá nhân từ trẻ em mà không có xác minh của cha mẹ đồng ý, chúng ta bước để loại bỏ mà thông tin từ máy chủ của chúng tôi.
Thay đổi Chính Sách Này
Chúng ta có thể cập nhật bản Chính Sách của chúng tôi thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn của bất kỳ thay đổi bằng cách đăng mới Chính sách bảo Mật trên trang này.
Chúng tôi sẽ cho bạn biết qua email và/hoặc một thông báo nổi bật trên dịch Vụ của chúng tôi, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật các «hiệu quả ngày» ở đầu này Chính Sách.
Anh nên xem lại Chính Sách này kỳ cho bất kỳ thay đổi. Thay đổi Chính Sách này có hiệu quả khi họ đang đăng trên trang này.
Liên Lạc Với Chúng Tôi
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về Chính sách bảo Mật này, xin hãy liên lạc với chúng tôi:
Bằng email: Support@2pdf.com
Bởi đến thăm trang này trên website của chúng tôi: https://2pdf.com/privacy-policy/